Video interactie: Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen…

Elk kind (en mens) heeft behoefte aan oprechte belangstelling en persoonlijke interesse, heeft het nodig om een relatie aan te gaan met anderen. Dit blijken steeds weer belangrijke uitgangspunten in het opgroeien en de ontwikkeling van kinderen én volwassenen. Een goed contact is de basis: kinderen groeien en bloeien als ze een goede relatie hebben met opvoeders. Ze hebben volwassenen nodig die zich kunnen verplaatsen in wat ze voelen, denken en oprechte belangstelling tonen voor waar hun interesse naar uit gaat. Die opvoeders weten wat hen te doen staat, die weten hoe je een kind of ander mens verder helpt met groeien.

De methode helpt professionals om dit in de praktijk te handen en voeten te geven. Je kunt non-verbale en verbale communicatie benutten, kinderen positief benaderen zodat het kind kan ervaren wat het kan (competentie). Hoe zorg je ervoor dat je toe komt aan het spelen en praten met de kinderen? Dat je dat doet op een manier doet die ervoor zorgt dat elk kind zich gezien en gewaardeerd voelt? Communicatie is hier het sleutelwoord: door bewust en effectief gebruik te maken van non-verbale en verbale communicatie met de kinderen wordt het contact met de kinderen verdiept en kun je je beter verplaatsen in wat het kind denkt en voelt.

Een stevige basis: de methode die goed is voor kinderen in kinderopvangorganisaties en het onderwijs

De methode “Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen….” geeft pedagogisch medewerkers concreet houvast om effectief om te gaan met de communicatie met kinderen en ouders. Het gebruik van video-opnames is hierbij een belangrijk hulpmiddel, het pedagogisch handelen wordt letterlijk in beeld gebracht. Door positief te kijken naar de communicatie tussen pedagogisch medewerkers en de kinderen, kunnen pedagogisch medewerkers samen met hun directe collega’s, zelf reflecteren met ondersteuning van de werkbegeleider en/of trainer.

De methode bestaat uit een aantal elementen die zorgen voor borging en implementatie in de praktijk:

Medewerkers: leren reflecteren op een manier die aansluit bij het leren van pedagogisch medewerkers. Kijken naar eigen handelen op video geeft directe feedback en zelfreflectie, ook met de directe collega’s op de groep (vib). De basis hiervoor wordt geleerd in een training, medewerkers hebben zelf de regie.

Organisatie: de integrale aanpak zorgt voor optimale borging en operationalisatie van de pedagogische missie en visie. Werkbegeleiders leren de verbinding met de praktijk te leggen in een trainingstraject, interne trainers worden opgeleid, het management/afd HRM wordt geadviseerd bij de cyclus rond competentiegericht werken en toepassen van de vib vaardigheden. In de praktijk is gebleken dat de combinatie van een training voor pedagogisch medewerkers, werkbegeleiding met video en een trainer in de organisatie het meeste rendement oplevert. Niet alleen pedagogisch medewerkers volgen de training, maar ook pedagogen en leidinggevenden van kinderdagverblijven volgen  het voor hen ontwikkelde werkbegeleiderstraject zodat zij het pedagogisch handelen en de pedagogische doelstellingen van de organisatie succesvol kunnen uitvoeren.

Peuterspeelzalen/voorscholen en onderwijs vinden in toenemende mate hun weg naar deze methode. Aandacht voor de kernwaarden: spelend ontwikkelen en sociale vaardigheden opdoen, maakt dat de methode erg in trek is bij peuterleidsters en de werkbegeleiders/pedagogisch coaches. De methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ blijkt een goede basis, en een uitstekend middel om effectiever met vve programma’s te werken.

De methode heeft zijn effecten en hoge kwaliteit in de afgelopen 10 jaar bewezen en wordt alleen door gecertificeerde trainers gegeven.

Lees verder over de verschillende trainingsvormen. Of neem contact op voor meer informatie.

Training voor pedagogisch medewerkers

Al bijna 2000 pedagogisch medewerkers volgden deze training!

In de training wordt met behulp van communicatietechniek en pedagogische thema’s geleerd hoe de pedagogisch medewerker kan reflecteren op het eigen handelen en zijn/haar communicatie met kinderen. Hierbij is de video een onmisbaar hulpmiddel. In drie dagen, verspreid over een periode van  3 tot 6 maanden verdiept de pedagogisch medewerker haar eigen deskundigheid en ervaring in het omgaan en spelen met de kinderen. De training wordt gegeven voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-4 jarigen en voor pedagogisch medewerkers die werken met schoolkinderen (4-12 jaar) in de bso.

De training wordt in company gegeven, door gecertificeerde trainers.

Training/coaching voor werkbegeleiders/pedagogisch coaches/ib ‘ers/stafpedagogen

Een training, hoe prachtig ook, heeft op den duur minder effect als het geleerde niet dagelijks wordt toegepast. Door in werkbegeleiding de methode toe te passen,  blijft het voor pedagogisch medewerkers mogelijk te reflecteren op het eigen pedagogisch handelen. Voor werkbegeleiders is dit een unieke mogelijkheid om rechtstreeks met de pedagogisch medewerkers, op een positieve manier, het pedagogisch beleid en uitkomsten van observaties welbevinden van kinderen te vertalen naar de praktijk.

De coaching/training wordt gegeven door gecertificeerde trainers/coaches.

Training voor trainers

Het levend houden in de organisatie van de methode  vraagt om continuïteit in ondersteuning en bijscholing. Een trainer die van binnen uit kan zorgen voor implementatie en borging helpt hierbij.  Uw interne trainer of stafmedewerker wordt door ons opgeleid om de basistraining voor pedagogisch medewerkers uit te kunnen voeren.

De trainer verbindt zich aan het voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de trainer en de training worden gesteld door Lucie de Jong Training en Advies en Loes Kleerekoper. Dit betekent o.a. dat toets resultaten worden overlegd, evaluaties plaatsvinden op inhoud en trainingscondities. De trainer neemt deel aan de jaarlijkse trainersmeetings om de kwaliteit van de training te waarborgen en te optimaliseren.

Advisering management

Elk traject wordt voorafgegaan door een korte inleiding op de methode, zodat u weet waar u voor kiest. Er wordt advies gegeven hoe de effecten van de implementatie van de methode meetbaar te maken. Bijvoorbeeld door deze te verbinden aan competenties van medewerkers, uitkomsten van observaties en pedagogische kwaliteitsmetingen.