Video interactie: Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen…

Ieder kind heeft recht op een veilige, gehechte opvoedingsomgeving om zich te kunnen ontwikkelen. Een duurzame, veilige, goede opvoedingsomgeving waar kinderen gezond opgroeien: voor pedagogisch medewerkers is daarin een belangrijke taak weggelegd. Ze moeten hun interactie goed op de kinderen afstemmen en ervoor zorgen dat kinderen echt ervaren dat ze gezien, gewaardeerd, ondersteund worden in hun eigenheid, hun spel. Op deze manier wordt bereikt dat kinderen gedijen, en hoge spelbetrokkenheid vertonen, die nodig is voor een goede ontwikkeling van het kind.

De methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ helpt medewerkers om dit optimaal te doen en een hoge mate van sensitieve responsiviteit toe te passen: ze reflecteren met elkaar op hun handelen op de groep door inzet van video coaching door de coach. De coach zorgt voor verbinding met de pedagogische en organisatie doelstellingen tijdens de reflectie. Zo blijft iedereen in de organisatie gericht op het welbevinden en ontwikkeling van de kinderen, op een eenduidige manier.

De gebruikte techniek is die van de video interactie, en de inzet van de zgn communicatiecirkel.

Waarom ‘communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’

Organisaties kiezen voor deze methode omdat ze de pedagogische kwaliteit naar een hoger plan willen tillen. Omdat ze een omgeving willen creëren waarin alle kinderen profiteren van het pedagogische aanbod zodat het welbevinden hoog is en de ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind optimaal. Omdat ze hun pedagogische doelstellingen en beloftes aan ouders concreet, zichtbaar, communiceerbaar willen maken. Omdat ze een duurzaam effect willen bereiken in de kwaliteit van de pedagogiek: de interactievaardigheden van medewerkers zijn hier een belangrijke factor in.

Met de video interactie methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ wordt een optimale pedagogische omgeving voor jonge kinderen neergezet.

In de methode wordt dit gerealiseerd door kennisoverdracht, het vergroten van reflectie en coaching vaardigheden en advisering.

Organisaties die werken met deze methode waarderen deze door de integrale aanpak, waardoor de gehele organisatie op dezelfde (pedagogische) doelstellingen is gericht en de effecten een duurzaam karakter krijgen. De methode is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, is erkend: http://www.nji.nl/nl/Databank/Communicatie-en-interactie-is-meer-dan-samen-praten-en-spelen. Organisaties ervaren aantoonbaar effect op het verbeteren van pedagogisch handelen van medewerkers en interactie vaardigheden.

De trainers van de methode zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in het adviseren, trainen en coachen van professionals op het gebied van het opbouwen van de pedagogische relatie met het kind zodanig dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Lees verder over de verschillende trainingsvormen. Of neem contact op voor meer informatie.

Training voor pedagogisch medewerkers

Al bijna 2000 pedagogisch medewerkers volgden deze training!

In de training wordt met behulp van communicatietechniek en pedagogische thema’s geleerd hoe de pedagogisch medewerker kan reflecteren op het eigen handelen en zijn/haar communicatie met kinderen. Hierbij is de video een onmisbaar hulpmiddel. In drie dagen, verspreid over een periode van  3 tot 6 maanden verdiept de pedagogisch medewerker haar eigen deskundigheid en ervaring in het omgaan en spelen met de kinderen. De training wordt gegeven voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-4 jarigen en voor pedagogisch medewerkers die werken met schoolkinderen (4-12 jaar) in de bso. De training wordt in company gegeven, door gecertificeerde trainers.

Training/coaching voor werkbegeleiders/pedagogisch coaches/ib ‘ers/stafpedagogen

Een training, hoe prachtig ook, heeft op den duur minder effect als het geleerde niet dagelijks wordt toegepast. Door in werkbegeleiding de methode toe te passen,  blijft het voor pedagogisch medewerkers mogelijk te reflecteren op het eigen pedagogisch handelen. Voor werkbegeleiders is dit een unieke mogelijkheid om rechtstreeks met de pedagogisch medewerkers, op een positieve manier, het pedagogisch beleid en uitkomsten van observaties welbevinden van kinderen te vertalen naar de praktijk.

De coaching/training wordt gegeven door gecertificeerde trainers/coaches.

Nu ook: open inschrijving! Kijk op: http://www.videointeractiekinderopvang.nl

Training voor trainers

Het levend houden in de organisatie van de methode  vraagt om continuïteit in ondersteuning en bijscholing. Een trainer die van binnen uit kan zorgen voor implementatie en borging helpt hierbij.  Uw interne trainer of stafmedewerker wordt door ons opgeleid om de basistraining voor pedagogisch medewerkers uit te kunnen voeren.

De trainer verbindt zich aan het voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de trainer en de training worden gesteld door Lucie de Jong Training en Advies en Loes Kleerekoper. Dit betekent o.a. dat toets resultaten worden overlegd, evaluaties plaatsvinden op inhoud en trainingscondities. De trainer neemt deel aan de jaarlijkse trainersmeetings om de kwaliteit van de training te waarborgen en te optimaliseren.

Advisering management

Elk traject wordt voorafgegaan door een korte inleiding op de methode, zodat u weet waar u voor kiest. Er wordt advies gegeven hoe de effecten van de implementatie van de methode meetbaar te maken. Bijvoorbeeld door deze te verbinden aan competenties van medewerkers, uitkomsten van observaties en pedagogische kwaliteitsmetingen.

Meer informatie

kijk op http://www.videointeractiekinderopvang.nl of stuur een mail naar contact@luciedejong.nl